Wrześniowa promocja!

Wrześniowa promocja!

Regulamin akcji promocyjnej „50 zł wydajesz – 10 % rabatu dostajesz”

Regulamin Akcji dla klientów Drogerii Arnica w Toruniu.

1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „Zrób zakupy za min. 50 zł i zrealizuj rabat o wartości 10%” na zakupy w Drogerii Arnica, organizowanej przez MGR FARM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, zwaną dalej Organizatorem.

2. Zasady promocji:
a) promocja obowiązuje w Drogerii Arnica w Toruniu, ul. Kościuszki 71, Budynek Kościuszko Business Point.
b) Za każde wydane min. 50 zł klient dodatkowo ma możliwość zrealizowania bonu rabatowego o wartości 10 %, wówczas kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o rabat w wysokości 10 %., jednakże nie więcej niż 10 zł.
c) Bon rabatowy można zrealizować w terminie do 31.10.2017 włącznie.
3. Bony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.

 4. Bony rabatowe można wykorzystać tylko artykuły pełnowartościowe nie objęte promocjami lub przecenami.

5. Skorzystanie z bonów rabatowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej http://www.arnica.pl/drogeria.php .

 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Spory związane z promocją będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
9. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie
http://www.arnica.pl/drogeria.php
10. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika Drogerii oraz na stronie internetowej
http://www.arnica.pl/drogeria.php
11. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.