Zwrot towaru

POBIERZ OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2.Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. Wyjątek stanowią towary (kosmetyki), które dostarczana są w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

4. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego wyżej oświadczenia odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta – Konsumenta od umowy jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwracany produkt przez Klienta nie może nosić śladów używania - zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny. Nieprzestrzeganie tej zasady będzie skutkować odmową przyjęcia produktu do zwrotu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres siedziby sklepu internetowego A JAK ARNICA. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów, stanowiące następstwo odstąpienia przez Klienta - Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Klient - Konsument.

W przypadku odstąpienia od umowy, koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

 

Adres korespondencyjny - DO ZWROTÓW / WYMIANY PRODUKTÓW:

DROGERIA ARNICA

ul. KOŚCIUSZKI 71

87-100 TORUŃ

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta - Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta - Konsumenta sposób, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Klienta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu łącznego kosztu zamówienia do chwili otrzymania produktów od Klienta - Konsumenta lub dostarczenia przez Klienta – Konsumenta dowodu odesłania produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. W przypadku, kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności w ciągu 14 dni.. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

**************************************************************************************************************************

REKLAMACJE (z tytułu niezgodności Produktu oraz Usług Internetowych z Umową sprzedaży)

1.Sprzedawca odpowiada względem Klienta - Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu względem Klienta, który nabywa produkt, nie będąc jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi - Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.

4. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

DROGERIA ARNICA

ul. KOŚCIUSZKI 71

87-100 TORUŃ

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kosciuszko@drogeriaarnica.pl .

4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta-Konsumenta adres lub w inny podany przez Klienta – Konsumenta sposób.

6. Podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.