REGULAMIN SKLEPU INTENRETOWEGO  AJAKARNICA.PL - AKTUALIZACJA W DNIU 01.01.2021

1. DEFINICJE


Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
1. .Cena – wyrażona w złotych polskich cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierająca stawkę należnego podatku VAT,
2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności oraz do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego,
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych,
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego,
8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalanie i modyfikację danych w składanym Zamówieniu, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny Produktu na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, wyświetlenie łącznej wartości Zamówienia (tj. sumy Ceny Produktów i kosztów dostawy Produktów), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów, zapamiętanie Produktów dodanych do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia dodania produktów do koszyka,
9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail,
10. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej,
11. Produkt – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
12. Promocje – oferta sprzedaży określonych Produktów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,
13. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
15. Sklep Internetowy – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług Elektronicznych, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.ajakarnica.pl 
16. Sprzedawca - 
MGR FARM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, adres poczty elektronicznej: adam.olszewski@arnica.pl numer telefonu: 0-23 623 25 77, będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl 
17. Treść/Treści – wszelkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym;
18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
19. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
20. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
21. Usługodawca – 
MGR FARM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, adres poczty elektronicznej: adam.olszewski@arnica.pl  numer telefonu: 0-23 623 25 77, będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl 
22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
24. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e – mail),
25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, , może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
7. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem:
- Kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji numer telefonu Klienta,
- Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w Rejestracji konta przez Klienta.


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
- Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta,
- interaktywny Formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,
- umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
- Newsletter informujący o aktualnych Promocjach w Sklepie Internetowym.

2. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:
- podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki),
- przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży,
- dostęp do Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.
3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, urządzenie końcowe i system informatyczny Klienta powinny spełniać Wymogi Techniczne.
5. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.
6. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:
a. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony;
b. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.
c. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.
7. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do Newslettera poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta. Klient zobowiązany jest do:
a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
b. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;
c. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
d. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
f. niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

8. Klient z momentem zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym:
a. oświadcza, iż władny jest zamieścić daną Treść w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób,
b. oświadcza, iż dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,
c. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.


 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej wartości, bez minimalnej kwoty zakupów.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email.
4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:
a. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,
b. zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji, lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji;,
c. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Dodaj do Koszyka” lub „Kup”,
d. wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
e. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.
6.. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu.
8. Po złożeniu Zamówienia Produktu, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia Produktu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji

9. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

5. CENY


1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT.
3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.


6. PŁATNOŚCI


1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać:
a. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych - Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: PayU - operatorem kart płatniczych jest Agent Rozliczeniowy, PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard,
b. przelewem tradycyjnym na konto 
05 1090 2604 0000 0001 3482 0503
c. za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 779–23–08–495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł opłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 873) wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,
d. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu) - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera DHL, kuriera DPD, kuriera Fedex, kuriera InPost.

e. gotówką przy odbiorze Produktu. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące formy płatności za zamówione Produkty są dostępne przy rozpoczęciu składania Zamówienia przez Klienta jak i w jego trakcie oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
3. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty (karta kredytowa, przelew tradycyjny, system płatności elektronicznych PayU) wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w powyższym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.


7. DOSTAWA PRODUKTÓW


1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
a. poprzez odbiór osobisty w drogerii stacjonarnej Sprzedawcy oraz w wybranych punktach aptecznych Aptek Arnica  – lista aptek realizujących odbiór Zamówień znajduje się przy wyborze dostawy w Sklepie Internetowym),
b. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę,
2. Dostawa Produktów odbywa się  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach UE.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.
5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał potwierdzenie podmiotu realizującego płatność kartą kredytową o poprawności realizacji płatności Ceny Produktu powiększonej o koszt dostawy Produktu.
7. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu została uznana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.
9. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 1-4 dni roboczych.

10. Czas dostawy Zamówienia do Klienta uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
11. Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy Zamówienia są dostępne przy rozpoczęciu składania Zamówienia przez Klienta jak i w jego trakcie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
12. Na łączny czas dostawy Zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostarczenia Zamówienia w zależności od wyboru przez Klienta formy dostawy.
13. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.
14. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta z dostawą do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy w terminie 14 dni od dostarczenia do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, zamówienie jest zwracane do magazynu centralnego.
15. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu do Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
16. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wynikającego z czasu dostawy określonego w ust. 11 powyżej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl

 W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

2. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl

4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sklepu Internetowego 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k. zawartej w drodze aukcji publicznej,
l. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
2. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj.: Sklep Internetowy 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl


4. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uważana jest za niezawartą.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych).
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczną Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub
b. żądać usunięcia wady Produktu, lub
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się po uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 4  powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
6. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu.
7. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej , w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
8. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Sklep Internetowy 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl 
9. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
10. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: Sklep Internetowy 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl 
11. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.
14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: Sklep Internetowy 
DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl
15. Klient powinien wskazać w treści reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Usługodawcę na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
a. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php
„Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to:  kosciuszko@drogeriaarnica.pl 


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. 
Administratorem danych osobowych Użytkowników(dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca - MGR FARM sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 A, , będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl


2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego 

6. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

 1.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail abiarnica@arnica.pl
 2.      Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 2. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
 1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
 3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
 4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 
 3. W celu realizacji praw, o których mowa punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail abiarnica@arnica.pl
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 

 


13. LICENCJA


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne do znaku towarowego Sklepu Internetowego, w tym wchodzące w jego skład elementy słowne i graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub jego licencjodawcom. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w Sklepie Internetowym, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Niedopuszczalne jest kopiowanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie Treści w celu dalszej publikacji. Korzystanie przez Klienta z Treści w innym zakresie niż określony powyżej wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
2. Klient, z chwilą umieszczenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści, w szczególności grafik, komentarzy, opinii lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu Internetowego, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) udziela, a Sprzedawca nabywa:
a. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz czasowo, licencję uprawniającą Sprzedawcę do korzystania z tych Treści w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, w zakresie następujących pól eksploatacji:
- wprowadzanie Treści lub ich fragmentów do pamięci komputera lub zapisywanie na innym nośniku,
- publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Treści lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
b. niewyłączne prawo do udzielania podmiotom trzecim sublicencji uprawniającej podmioty trzecie do korzystania z Treści zamieszczonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
3. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy wyżej wskazanej licencji oraz prawa do udzielenia sublicencji nie przysługuje wynagrodzenie.


15. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych:
a. pisemnie na adres: Sklep internetowy DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu.; lub
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kosciuszko@drogeriaarnica.pl.  

2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. W takim przypadku Sprzedawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
3. W przypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin, tj.:
a. podaje dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; lub
b. dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub
c. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – e mail wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie Internetowym.
4. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.


16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany, tj. posiadający Konto Klienta, nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Niezłożenie przez Klienta zarejestrowanego, tj. posiadającego Konto Klienta, w wyżej wskazanym terminie, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta traktowane będzie jako akceptacja proponowanych zmian Regulaminu.
3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca 1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub 2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.
8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce www.ajakarnica/regulamin.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez:
a. udostępnienie treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
b. przesłanie Konsumentowi wiadomości email na adres wskazany w Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia Produktu, a w przypadku:
a) Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych także przez wysłanie na wskazany wyżej adres email Konsumenta pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
b) Umowy Sprzedaży także przez wysłanie na wskazany wyżej adres email Konsumenta pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Regulamin sklepu internetowego www.ajakarnica.pl z dnia 25.05.2018

 


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów,), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających, w tym z cenami i dostępnością Produktów, , jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. MozillaFirefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu1024x768 pikseli.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 2. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio zj ej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy lub zamieszczać Treści;
 5. Koszyk - elektroniczny formularz udostępnionyprzez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 6. Kupujący - Użytkownik, który zawarł UmowęSprzedaży;
 7. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 8. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym ,określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar oraz formę płatności ceny za Produkt;
 9. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
 10. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia lub Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. 
 11. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 12. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 13. Sklep Internetowy - serwis Internet o wyprowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym ajakarnica.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
 14. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Drogeria Arnica, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży. 
 15. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, dostarczane Kupującemu wraz z Towarem),
 16. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 18. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego  jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;
 19. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;
 20. Usługodawca - MGR FARM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 Awpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, adres poczty elektronicznej: adam.olszewski@arnica.pl numer telefonu: 0-23 623 25 77, będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl
 21. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 22. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.
 2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. Czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz adres Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności ii akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 2. Rejestracja Konta, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany prizes Użytkownika, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oświadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą, wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.
 9. Użytkownik w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 10. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w punkcie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy oraz wybrać punkt odbioru.

 

V. ZAMÓWIENIE

I. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik -poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
  1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
  2. wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym albo wybiera miejsce Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, są wskazane przy Produkcie;
  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;
  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
  5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, , Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
  6. Zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, 
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 6. Użytkownik , w przypadku wskazania jako miejsce odbioru -odbiór w punk ie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
 7. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.
 8. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.
 9. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 10. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).
 11. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): 

a)    poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) 

b)   albo zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 1. W terminie dwóch (5) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, na adres podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 3. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia). Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później niż w terminie trzydziestu (3) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Zamówienia.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. 
 5. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. V.I.17 oraz V.I.20 powyżej.
 6. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lube-mail, a także poprzez Konto).
 7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (PayU, przelewy24.pl, oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu trzeciego (3) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dniu stawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siódmego (7) dnia roboczego (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 9. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu trzeciego (3) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

 

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPUINTERNETOWEGO

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: 
 1.      korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, 
 2.     niepodejmowania działań takich jak: 

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, 

- podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, 

c.. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, 

d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 1. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
 4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod adresem kosciuszko@drogeriarnica.pl.
 5. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści” Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie Internetowym 
 6. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
  1. naruszał Regulaminu,
  2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej(e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim przypadku postanowienia pkt. IV.5 powyżej, zdanie trzecie, nie mają zastosowania.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIEUSŁUG

 

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oświadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKAPRYWATNOŚCI

 

 1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników(dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca - MGR FARM sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 Abędący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail abiarnica@arnica.pl
 3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 5. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 9. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
 1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
 3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
 4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 
 3. W celu realizacji praw, o których mowa punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail abiarnica@arnica.pl
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz PolitycePrywatności Cookies.

X. TREŚCI

 

 1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Treści.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Usług lub Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:
  1. mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),
  2. nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
  3. nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
  4. nie zawierają słów wulgarnych,
  5. nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,
  6. nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
  7. nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy lub Sprzedającego,
  8. nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Treści.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem telefonu lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w Sklepie Internetowym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej Treści. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

XI. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi nadrukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 

XII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIASPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępnajest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularzaodstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

 

 

https://ajakarnica.pl/img/cms/odstąpienie od umowy.pdf

 

http://ajakarnica.pl/img/cms/ARNICA_sklep_internetowy_FORMULARZ_REKLAMACYJNY.pdf