Szanowny Użytkowniku,

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

MGR. FARM Sp. z o.o.  S. k. z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzeniem RODO”).

I. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w AjakArnica.pl jest MGR FARM sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Ciechanowie 06-400, ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, adres poczty elektronicznej: adam.olszewski@arnica.pl  numer telefonu: 0-23 623 25 77, będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl , (dalej: „Administrator”).
  2.  Administrator wyznaczył jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Agnieszką Wajmer, kontakt pisemnie na adres: MGR FARM sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Ciechanowie 06-400, ul. Armii Krajowej 18 A, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych, drogą e-mailową abiarnica@arnica.pl  lub też telefonicznie po numerem: +48 793 710 881.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.        

II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

a) dane osobowe przekazywane mailowo, czy też telefonicznie, czy też przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ajakarnica.pl  - w celu skontaktowania się z klientem i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, przesłania bezpłatnej wyceny usługi, oferty - przez okres kontaktowania się z klientem,

b) wysyłki newslettera – w celu realizacji wysyłki drogą mailową informacji handlowych, na otrzymywanie którego wyraziliście Państwo zgodę zapisując się na subskrypcję poprzez stronę www.ajakarnica.pl  do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania świadczenia wysyłki newslettera.

2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-  przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a) jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, tj. wykonanie umowy zawartej z klientem i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy, kontaktu z klientem oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, w wyniku działań zainicjowanych przez klienta.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. b) jest art. 6. lit. a) Rozporządzenia RODO, tj. zgoda udzielona przez Państwa podczas zapisywania się do newslettera.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana.

III. Komu są udostępnianie dane osobowe

1. Państwa dane udostępniane mogą być jedynie w związku z realizacją obowiązków umownych, tj. współpracownikom, pracownikom, firmie, która dostarcza Administratorowi aplikację ułatwiającą wysyłkę newslettera, podmiotowi, który realizuje na rzecz administratora usługi programistyczne jako podwykonawca, podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

IV. Państwa uprawnienia

1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

3. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora.         

5. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. 1. – 3. powyżej. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile sprzeciw jest dopuszczalny. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

7. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień wskazanych w powyższych punktach zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie Państwa uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą Państwu przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

 Aktualizacja 10.05.2019