Polityka Ochrony Prywatności

1. AjakArnica.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AjakArnica.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AjakArnica.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. AjakArnica.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ajakarnica.pl. 

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w AjakArnica.pl jestMGR FARM sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, adres poczty elektronicznej: adam.olszewski@arnica.pl numer telefonu: 0-23 623 25 77, będący właścicielem sklepu DROGERIA ARNICA ul. Kościuszki 71, 87-100 w Toruniu adres mailowy: kosciuszko@drogeriaarnica.pl 

 

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością emag.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach emag.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

 

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego AjakArnica.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w AjakArnica.pl do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter AjakArnica.pl

 

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera AjakArnica.pl poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

 

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, AjakArnica.pl może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy AjakArnica.pl może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie AjakArnica.pl ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych; w przypadku złożenia zamówienia na produkt u innego sprzedawcy niż AjakArnica.pl (Oferta Marketplace-partnera) dane Klientów niezbędne do realizacji zamówienia udostępniane są przez AjakArnica.pl partnerowi handlowego współpracującego z AjakArnica.pl (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy.

 

10. W przypadku uzyskania przez e AjakArnica wiadomości o korzystaniu przez Klienta z AjakArnica.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AjakArnica może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

11. AjakArnica.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AjakArnica zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AjakArnica  innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 

12. AjakArnica.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. AjakArnica.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

13. AjakArnica.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

14. AjakArnica.pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ajakarnica.pl  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie , może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

Aktualizacja na dzień 16.04.2019